Skip to main content

Προτάσεις για θεσμικές ρυθμίσεις στον Αγροτουρισμό (2010)

 

Εισηγητικό κείμενο και προτάσεις για θεσμικές ρυθμίσεις στον Αγροτουρισμό

Ο αγροτουρισμός άρχισε να διαδίδεται στην Ελλάδα, στα μέσα της δεκαετίας του ’80, ακολουθώντας το παράδειγμα ανάλογων δραστηριοτήτων άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, όπως της Ιταλίας, της Αυστρίας και της Γαλλίας.

Στην Ελλάδα επικράτησε ο αγροτικός τουρισμός, με την έννοια της ανάπτυξης του τουρισμού στις Αγροτικές περιοχές που συνδέεται με την ζωή στο χωριό και το αγροτικό περιβάλλον και όχι ο αγροτουρισμός που αναφέρεται στην ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της γεωργικής εκμετάλλευσης που συνδέεται με την γεωργία όπως συνέβη και σε άλλες περιπτώσεις στην Ευρώπη ( Γαλλία, Ιταλία κ.α.).

Μετά την πρώτη καθαρά εμπειρική φάση ανάπτυξης του αγροτικού τουρισμού, η οποία δεν είχε και ουσιαστικά αποτελέσματα, ακολούθησε στη δεκαετία του ’80 το δεύτερο στάδιο ανάπτυξής του. Την περίοδο αυτή δημιουργήθηκαν αγροτουριστικές υποδομές, από ιδιώτες, από φορείς – Κοινότητες και Δήμους – και από Γυναικείους

Αγροτουριστικούς Συνεταιρισμούς, οι περισσότερες από τις οποίες στηρίχθηκαν σε διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα ενίσχυσης των επενδύσεων και αναπτύχθηκαν διάσπαρτα σε όλες τις περιοχές της χώρας, με μεγαλύτερη συγκέντρωση στις τουριστικά αναπτυγμένες περιοχές. Οι υποδομές αυτές, στις περισσότερες περιπτώσεις, δε συνάδουν με τη φιλοσοφία και τους στόχους του αγροτουρισμού. Σύγχρονα κτίρια, ξένα προς την αρχιτεκτονική κληρονομιά και τις τοπικές ιδιαιτερότητες, απρόσωπες υπηρεσίες και προσφορά αγαθών, ξεκομμένα από την τοπική παράδοση στις περισσότερες περιπτώσεις.

Η κατάσταση αυτή είχε σαν αποτέλεσμα το μη σαφή προσανατολισμό των αγροτουριστικών επιχειρήσεων και το φαινόμενο κάθε επιχείρηση να ορίζει δικές της προδιαγραφές και πρότυπα με βάση τη βούληση του επιχειρηματία, τις γνώσεις και τις εμπειρίες του πάνω στο αντικείμενο, τον προσωπικό του χαρακτήρα, την οικονομική του κατάσταση. Έτσι δημιουργήθηκαν αγροτουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν τις τοπικές ιδιαιτερότητες, να στηρίξουν και να στηριχθούν στην πολιτισμική κληρονομιά του τόπου, να αξιοποιήσουν τα τοπικά προϊόντα και κατά συνέπεια δεν μπόρεσαν να διαμορφώσουν ένα ελκυστικό προϊόν για τους κατοίκους των μεγάλων αστικών κέντρων.

Είκοσι χρόνια μετά και παρά την απουσία θεσμικού πλαισίου, η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική. Με την εφαρμογή των προγραμμάτων LEADER+ (2000-2006), των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.) αλλά και άλλων προγραμμάτων, οι φορείς διαχείρισης, παρ όλο που δεν έδωσαν βαρύτητα σε παράγοντες όπως την αξιοποίηση τοπικών ιδιαιτεροτήτων, την ποιότητα και την αυθεντικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και αγαθών και τη δικτύωση των επιχειρήσεων είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τουριστικά καταλύματα σε αγροτικό χώρο. παράλληλα την ίδια περίοδο αναπτύχθηκαν σοβαρές προσπάθειες έξω από αναπτυξιακά προγράμματα σε όλη την Ελλάδα λαμβάνοντας υπ όψιν τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, στοχεύοντας στην ποιότητα Στο διάστημα αυτό προσπάθεια να συντονιστούν οι επιχειρήσεις μέσω δικτύωσης και συμφώνων ποιότητας δεν καρποφόρησε εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις και αυτό γιατί δεν κατόρθωσαν να μετατρέψουν τα προγράμματα σε χρήσιμα εργαλεία για την ουσιαστική ανάπτυξη και ενδυνάμωση όλων των επιχειρήσεων.

Οι επιχειρηματίες στον αγροτουρισμό πήραν οι ίδιοι την πρωτοβουλία, οργανώθηκαν και δημιούργησαν την «ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ».

Συστήθηκε από φυσικά πρόσωπα επενδυτές -επιχειρηματίες του αγροτουρισμού με σκοπό τον συντονισμό και τον συνεργατισμό των επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων Αγροτουρισμού, την υποστήριξη οριοθέτησης του αντικειμένου του Αγροτουρισμού και την επίλυση των προβλημάτων του χώρου αυτού.

Η ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ είναι Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία και έχει εταίρους και μέλη.

Εταίροι της ΑΓΡΟΞΕΝΙΑΣ είναι οι επενδυτές-επιχειρηματίες που ασχολούνται άμεσα με τον αγροτουρισμό στην Ελλάδα (π.χ. Παραδοσιακά ξενοδοχεία, ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ταβέρνες, παραδοσιακά καφενεία, επιχειρήσεις τουρισμού, οργανωτές δραστηριοτήτων, βιοτεχνίες παραδοσιακών τροφίμων και τεχνημάτων κ.α.).

Μέλη της ΑΓΡΟΞΕΝΙΑΣ μπορούν να γίνουν όλοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) όσοι ενδιαφέρονται για τον αγροτουρισμό.

 

Η ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ έχει θέσει μεταξύ άλλων, ως στόχους :

 1. Δημιουργία Θεσμικού Πλαισίου

 2. Αύξηση της ζήτησης του αγροτουρισμού.

 3. Συντονισμό επιχειρηματιών (συλλογική δράση).

 4. Υποστήριξη λύσης θεμάτων αγροτουρισμού.

 5. Οριοθέτηση αντικειμένων του Αγροτουρισμού.

 6. Ανταλλαγή εμπειριών επιχειρηματιών.

 7. Υποστήριξη τεκμηρίωσης θεμάτων.

 8. Διαμόρφωση-πιστοποίηση προδιαγραφών.

 9. Έκδοση περιοδικού τύπου.

 10. Πραγματοποίηση ελέγχων για την τήρηση των
 11. Προδιαγραφών Αγροτουρισμού, όπως αυτές έχουν θεσπιστεί από το αρμόδιο Υπουργείο και είναι σε ισχύ.
 12. Συμμετοχή εκπροσώπων της ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ και του Συνδέσμου Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδας

Επί πλέον, η ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ θεωρεί εξίσου σημαντική την οργάνωση προωθητικών μηχανισμών για την προσέλκυση επισκεπτών, ιδιαίτερα σήμερα που η οικονομική κρίση γίνεται ολοένα και πιο έντονη, ακόμη και στο χώρο μας.

Για το σκοπό αυτό έχει αναθέσει σε ομάδα εργασίας της, το σχεδιασμό portal και τη λειτουργία τουριστικού πρακτορείου φυσικού και ηλεκτρονικού για το «δίκτυο» των αγροτουριστικών καταλυμάτων της χώρας, το συντονισμό και την συλλογική προώθηση, στα πρότυπα των άλλων ευρωπαϊκών ενώσεων αγροτουρισμού.

 

ΓΙΑΤΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Αγροτουρισμός είναι:

Μια ήπια μορφή βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και πολυδραστηριότητας στον αγροτικό χώρο, η οποία έχει ως στόχους:

 • Να συμβάλλει ώστε ο επισκέπτης να γνωρίσει τις αγροτικές περιοχές, τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, τη παραδοσιακή κουζίνα και την καθημερινή ζωή των κατοίκων, τα πολιτισμικά στοιχεία και τα αυθεντικά χαρακτηριστικά των τοπικών κοινωνιών.

 • Να φέρει τον επισκέπτη σε επαφή με τη φύση καθώς και με τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο, στις οποίες θα μπορεί να συμμετέχει, να ψυχαγωγηθεί και να νοιώσει τη χαρά της περιήγησης, της γνώσης και της ανακάλυψης.

 • Να κινητοποιήσει τις παραγωγικές, πολιτισμικές και αναπτυξιακές δυνάμεις του τόπου, συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του αγροτικού χώρου.

 

Αγροτουριστικός προορισμός είναι:

Μία αγροτική περιοχή που συγκεντρώνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Συνιστά μια διακριτή γεωγραφική ή / και διοικητική ενότητα, από μορφολογική και ιστορική άποψη, που δεν περιλαμβάνει οικισμούς άνω των 3.000 κατοίκων (το κριτήριο αυτό υπολογίζεται ανά οικισμό και όχι στο σύνολο της περιοχής).

 • Οι κάτοικοι απασχολούνται κυρίως με δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία).

 • Δεν έχει αναπτυχθεί μέσα στην περιοχή αυτή τουριστική προσφορά μαζικού (δηλ. οργανωμένου παραθεριστικού) τουρισμού ή προσφορά που απευθύνεται σε ζήτηση άλλων μη ήπιων μορφών τουρισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις αρμόδιες εθνικές αρχές εκτός από παραδείγματα παραδοσιακών οικισμών, η οικισμών που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, έχουν αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στον αγροτουρισμό και η ανάπτυξη μαζικού τουρισμού δεν τους επηρεάζει.

 

Αγροτουριστικό προϊόν είναι:

Συνδυασμός υπηρεσιών, προϊόντων και δραστηριοτήτων, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τα ιδιαίτερα αγροτικά, κοινωνικά, πολιτισμικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του αγροτουριστικού προορισμού και αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητές του.

 

Αγροτουριστική επιχείρηση είναι:

Επιχείρηση με παροχές υπηρεσιών αγροτουρισμού που δραστηριοποιείται σε περιοχές αγροτουριστικού προορισμού, οι εγκαταστάσεις και η λειτουργία της οποίας εναρμονίζονται με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής και παρέχει μία τουλάχιστον από τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Διαμονή

 • Εστίαση

 • Περιήγηση στη φύση

 • Ευαισθητοποίηση, περιβαλλοντική εκπαίδευση

 • Διοργάνωση της γνωριμίας με τα πολιτισμικά στοιχεία μιας περιοχής, επίσκεψη στα ιστορικά και λοιπά αξιοθέατα, συμμετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής.

 • Διοργάνωση υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής

 • Γνωριμία με παραδοσιακά επαγγέλματα, αγροτικές μεθόδους παραγωγής και καλλιέργειας καθώς και παραγωγικές διαδικασίες που έχουν εκλείψει.

 • Γνωριμία με τις ασχολίες και τις συνήθειες της καθημερινής ζωής των κατοίκων μιας περιοχής.

 • Πώληση κυρίως τοπικών αγροτικών προϊόντων.

Οι αγροτουριστικές επιχειρήσεις κατατάσσονται, προκειμένου για την εφαρμογή της παρούσας προδιαγραφής στις ακόλουθες λειτουργικές μορφές:

 • Αγροτουριστικά καταλύματα

 • Πρατήρια/ Εκθετήρια αγροτουριστικών προϊόντων

 • Αγροτουριστικά κέντρα εστίασης και αναψυχής

 • Τουριστικά γραφεία – διοργανωτές ή επιχειρήσεις που παρέχουν προγράμματα υπαίθριων δραστηριοτήτων και περιηγήσεων οικοτουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

 • Αγροκτήματα

 • Επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών ανάδειξης της τοπικής, πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

Ποιοι συμφωνούν.

Από το 1997 έως σήμερα πολλές ομάδες εργασίας που οργανώθηκαν, με την συμμετοχή πολλών στελεχών και εκπροσώπων από τον ευρύτερο χώρο του αγροτουρισμού.

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η επιχειρηματικότητα στον αγροτουρισμό και να απελευθερωθεί η δημιουργικότητα του επιχειρηματία, προτείνεται η θέσπιση ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων με σκοπό τον προσδιορισμό των όρων που θα διέπουν τη νόμιμη εξάσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων, όπως παραγωγή, μεταποίηση και διάθεση γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, διεξαγωγή περιηγήσεων και αγροτικών δραστηριοτήτων, κ.ά.

 

Προσδιορισμός εν δυνάμει Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του αγροτουρισμού (καταλύματα, εστιατόρια, παραδοσιακά καφενεία, επισκέψιμα αγροκτήματα) επιτρέπεται να διαθέτουν προϊόντα πρώτης παραγωγής ή/και μεταποίησης μόνο στην περίπτωση που διαθέτουν τις εγκαταστάσεις που προβλέπονται για τη λειτουργία ανεξάρτητης

μεταποιητικής μονάδας ή/και εμπορικού καταστήματος.

Προκειμένου να καταστεί δυνατόν οι παραπάνω δραστηριότητες να συγκεντρώνονται σε μια ενιαία επιχείρηση χωρίς την ανάγκη έκδοσης πολλαπλών αδειών με απαιτήσεις που δεν ανταποκρίνονται στο εύρος και το μέγεθός τους, προτείνεται η θεσμοθέτηση λειτουργίας της Αγροτουριστικής Επιχείρησης.

Α. Αγροτουριστικοί Ξενώνες

Προτείνεται η θέσπιση νέας λειτουργικής μορφής για τον προσδιορισμό των καταλυμάτων που λειτουργούν στην ύπαιθρο. Βασικά χαρακτηριστικά της μορφής αυτής θα είναι:

 • Η χωροθέτησή τους σε οικισμούς ή Δημοτικά Διαμερίσματα με λιγότερους από 3000 κατοίκους. Αν ανήκουν σε Δ.Δ. άνω των 3000 κατοίκων, τότε θα πρέπει να βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης και να είναι χαρακτηρισμένα ως παραδοσιακά ή διατηρητέα.

 • Η μικρή δυναμικότητά τους (μέχρι 40 κρεβάτια).

 • Η εναρμόνισή τους με τα τοπικά αρχιτεκτονικά πρότυπα.

 • Προσφορά πρωινού/γευμάτων αποκλειστικά με τοπικά προϊόντα.

 • Διάθεση ενημερωτικού υλικού για τους τουριστικούς πόρους και τις συναφείς επιχειρήσεις της περιοχής.

 • Δυνατότητα επικοινωνίας με τους πελάτες τουλάχιστον σε μια ξένη γλώσσα (από τους συνήθεις πελάτες ή αγγλική).

 • Υποχρεωτική ενασχόληση και παρουσία μέσα στην επιχείρηση του ιδιοκτήτη αυτής.

 • Ο επιχειρηματίας να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης η να έχει αγροτική δραστηριότητα, είτε ως μονάδα είτε ως συνέργεια.

 • Για να θεωρούνται ότι εντάσσονται στις αγροτουριστικές επιχειρήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν και μια από τις υπόλοιπες δραστηριότητες των επιχειρήσεων Β, Γ, Δ, Ε και Στ, όπως αυτές περιγράφονται στη συνέχεια. Ο επιχειρηματίας να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης η να έχει αγροτική δραστηριότητα, είτε ως μονάδα είτε ως συνέργεια.

Όποιο κατάλυμα κατατάσσεται σε μια από τις ήδη υπάρχουσες λειτουργικές μορφές τουριστικών καταλυμάτων (π.χ. Ξενοδοχείο, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, Επιπλωμένες τουριστικές κατοικίες, Επαύλεις κ.λπ.) και πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορεί να χαρακτηρίζεται ως Αγροτουριστική Επιχείρηση.

 

Β. Παραδοσιακές ταβέρνες-καφενεία

Θα δημιουργηθεί νέα ευέλικτη λειτουργική μορφή χώρου εστίασης, προσαρμοσμένη στον χαρακτήρα και τις ανάγκες εξυπηρέτησης του αγροτουρισμού.

Η λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών χαρακτηρίζεται από την προσφορά τοπικών προϊόντων, τεχνικών και παραδοσιακών συνταγών.

 • Για να ενταχθεί ένα «Παραδοσιακό καφενείο/ταβέρνα» στις «Αγροτουριστικές Επιχειρήσεις» πρέπει να περιλαμβάνει και τουλάχιστον μια από τις υπόλοιπες δραστηριότητες των επιχειρήσεων Α, Γ, Δ, Ε και ΣΤ, όπως αυτές περιγράφονται στη συνέχεια, ο δε επιχειρηματίας να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης η να έχει αγροτική δραστηριότητα, είτε ως μονάδα είτε ως συνέργεια.

 • Επιχειρήσεις που λειτουργούν με άδεια εστιατορίου, αναψυκτηρίου, καφενείου κ.ά., εντάσσονται στις αγροτουριστικές επιχειρήσεις εφόσον πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

 

Γ. Μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων

Πρόκειται για επιχειρήσεις μικρής κλίμακας που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Οι επιχειρήσεις αυτές δραστηριοποιούνται ως ακολούθως:

 • διαθέτουν ιδιοπαρασκευαζόμενο ψωμί και αρτοσκευάσματα.

 • Μεταποιούν φρούτα και λαχανικά (μαρμελάδες, τουρσί κ.ά.) με σκοπό να τα διαθέτουν στους πελάτες τους.

 • Μεταποιούν ή/και διαθέτουν ζωικά προϊόντα (τυροκομικά, αυγά, μέλι, κρέας, αλλαντικά κ.λπ.) στους πελάτες τους.

 • Διαθέτουν στη λιανική πώληση τα παραπάνω προϊόντα, μόνο εντός της εγκατάστασης της επιχείρησης, και στη χονδρική οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα προϊόντα που μεταποιούν και διαθέτουν προς πώληση οι παραπάνω επιχειρήσεις πρέπει να προέρχονται από την τοπική παραγωγή.

 • Προκειμένου να χαρακτηριστεί μια μονάδα μεταποίησης αγροτικών προϊόντων «Αγροτουριστική Επιχείρηση», πρέπει ο επιχειρηματίας να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης η να έχει αγροτική δραστηριότητα, είτε ως μονάδα είτε ως συνέργεια.

 

Πρέπει να είναι σε θέση να περιλαμβάνει μια από τις υπόλοιπες δραστηριότητες των μονάδων μεταποίησης, (Α, Β, Δ, Ε και ΣΤ), με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι σχετικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, όπως προσδιορίζονται από τους αρμόδιους φορείς.

Δ. Πρατήρια τοπικών προϊόντων

Πρόκειται για επιχειρήσεις που διαθέτουν λιανική , με προϊόντα προερχόμενα από την τοπική παραγωγή και τεχνήματα. Οι λοιπές αγροτουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να επιδίδονται σε αυτή τη δραστηριότητα με την προϋπόθεση ότι η πώληση θα πραγματοποιείται εντός της εγκατάστασης της επιχείρησης

.Για να χαρακτηριστεί ένα πρατήριο τοπικών προϊόντων η τεχνημάτων ως αγροτουριστική επιχείρηση, πρέπει ο επιχειρηματίας να είναι σε θέση να συμπεριλάβει και μία από τις παραπάνω δραστηριότητες ( Α,Β,Γ,Ε,ΣΤ) και ο επιχειρηματίας να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης η να έχει αγροτική δραστηριότητα, είτε ως μονάδα είτε ως συνέργεια.

 

Ε. Επισκέψιμα αγροκτήματα

Επισκέψιμο είναι το αγρόκτημα που δέχεται επισκέπτες, πωλεί τα προϊόντα του στους επισκέπτες και τους ενημερώνει σχετικά με τις μεθόδους παραγωγής που χρησιμοποιεί. Το επισκέψιμο αγρόκτημα έχει τη δυνατότητα:

 • Να διαθέτει λιανική για προϊόντα προερχόμενα από την δική του ή τουλάχιστον την τοπική παραγωγή με την προϋπόθεση ότι η πώληση θα πραγματοποιείται εντός της εγκατάστασης της επιχείρησης.

 • Να εκτρέφει ή/και να διατηρεί περιορισμένο – σε σχέση με την έκταση του αγροκτήματος- αριθμό ζώων εντός των εγκαταστάσεών του, με σκοπό την παραγωγή και διάθεση προϊόντων.

 • την ενημέρωση , εκπαίδευση και ψυχαγωγία των πελατών του (άλογα, θηράματα κ.λπ.). Με δεδομένο τον περιορισμένο αριθμό των ζώων πρέπει να τηρούνται υγειονομικές προδιαγραφές που θα καθοριστούν γι αυτό καθώς και να εξασφαλίζεται η υγιεινή ασφάλεια των πελατών της επιχείρησης.

 

ΣΤ. Αγροτουριστικές δραστηριότητες

Πρόκειται για επιχειρήσεις που διοργανώνουν περιηγήσεις ή/και υπαίθριες δραστηριότητες όπως ιππασία, πεζοπορία, rafting κ.ά.

Προκειμένου να χαρακτηριστεί αγροτουριστική η επιχείρηση, πρέπει να περιλαμβάνει και μία από τις υπόλοιπες δραστηριότητες (Α,Β,Γ,Ε) και ο επιχειρηματίας να έχει αγροτική δραστηριότητα, είτε ως μονάδα είτε ως συνέργεια.

Ένας ειδικά εκπαιδευμένος επαγγελματίας θα μπορεί να οργανώνει και να διεξάγει τέτοιου είδους δραστηριότητες ως αυτοαπασχόληση. Επίσης οποιαδήποτε «αγροτουριστική επιχείρηση» θα μπορεί να προσφέρει τέτοιου είδους δραστηριότητες με την προϋπόθεση ότι θα διεξάγονται από ειδικά εκπαιδευμένο επαγγελματία.

Οι «Αγροτουριστικές Επιχειρήσεις» θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν περιηγήσεις με ιδιόκτητο ή μισθωμένο όχημα στις γύρω περιοχές, στο πλαίσιο των υπηρεσιών που θα προσφέρουν στους πελάτες τους.

Τέλος, οι Αγροτουριστικές Επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν μαθήματα στους επισκέπτες σε αντικείμενο συναφές με τις δραστηριότητές τους (π.χ. παραδοσιακές τεχνικές, πολιτισμός, παραδοσιακή γαστρονομία κ.α.).

 

Προκειμένου μια επιχείρηση να χρηματοδοτηθεί από τα μέτρα και τις δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, που αφορούν στην ενίσχυση τουριστικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο, θα πρέπει μετά την ολοκλήρωση του επιδοτούμενου επενδυτικού σχεδίου να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό της, ως «Αγροτουριστική Επιχείρηση».

Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν, θα ισχύουν μόνο για τις επιχειρήσεις εκείνες που θα πληρούν τις προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό τους ως Αγροτουριστικές Επιχειρήσεις..

Οι επιχειρήσεις αυτές θα χαρακτηρίζονται από μικρή δυναμικότητα και ήπια μορφή ενώ η λειτουργία τους θα συμβαδίζει με τις αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης.

Οι επιχειρήσεις που δεν πληρούν τους όρους για να χαρακτηρισθούν ως αγροτουριστικές επιχειρήσεις και επιθυμούν να χαρακτηρισθούν, θα έχουν τη δυνατότητα εντός δύο ετών από την ψήφιση του νομοσχεδίου, για την πλήρη προσαρμογή τους.

Με τιμή,

 

 

Εκ μέρους του ΣΕΑΓΕ

Νίκος Φραντζεσκάκης (Πρόεδρος),  Κώστας Παππάς (Γραμματέας)

 

Εκ μέρους της ΑΓΡΟΞΕΝΙΑΣ

Παναγής Μεταξάτος (Πρόεδρος), Θεόδ.Βασιλείου (Γεν. Γραμματέας)

 

Ένωση Αγροτουρισμού Κρήτης

Κορίννα Μηλιαράκη (Πρόεδρος), Μαρία Καμπουράκη (Γραμματέας)

 

 

Ένωση Αγροτουρισμού Πελοποννήσου

Πάνος Πούλος (Πρόεδρος), Σταύρος Χρήσιμος (Γραμματέας)

 

Ένωση Αγροτουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας

Οι εκπρόσωποι: Ιωάννης Ρέκλος, Τάσος Παπαδόπουλος

Ένωση Αγροτουρισμού Ανατολ. Μακεδονίας & Θράκης

Ανδρονίκη Δισλία (Πρόεδρος),  Εμμανουήλ Χατζηπαναγιώτου (Γραμματέας)

Ένωση Αγροτουρισμού Δυτικής Μακεδονίας

Θεόδωρος Βασιλείου (Πρόεδρος),  Άνθιμος Τόρτοκας (Γραμματέας)

 

Ένωση Αγροτουρισμού Ηπείρου

Σταυρούλα Καραβασίλη (Πρόεδρος), Κώστας  Παππάς (Γραμματέας)

 

Ένωση Αγροτουρισμού Χίου

Οι Εκπρόσωποι: Κική Χατζαντωνάκη, Τζένη Λαγού

 

Ένωση Αγροτουρισμού Ιονίων Νήσων

Παναγής Μεταξάτος (Πρόεδρος), Δημήτρης Θεριανός (Ειδ. Γραμματέας)

 

Ένωση Αγροτουρισμού Στερεάς Ελλάδος:

Εκπρόσωποι: Δήμητρα Δημητρακοπούλου,  Ιωάννης Τσιτούρας

 

Επικοινωνία

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων ΣΕΑΓΕ

Κορίννα Μηλιαράκη

Τηλ. 6974.920998